Tezmaksan Online Cnc Yedek Parça Satış Sitesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi


 1. TARAFLAR

1.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”); adresi işbu Sözleşme’nin 7. maddesinde belirtilen (“ALICI”) ile adresi işbu Sözleşme’nin 5. maddesinde belirtilen (“SATICI”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar dahilinde Tarafların serbest iradeleri ile elektronik ortamda kurulmuştur.

1.2. ALICI ve SATICI işbu Sözleşme kapsamında ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 1. TANIMLAR

2.1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir:

ALICI

:

Bir mal veya hizmeti www.tezmaksan.online.com üzerinden satın alan gerçek veya tüzel kişi

Kanun

:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Ön Bilgilendirme Formu

:

Yönetmelik’in 5 ve devamı maddeleri uyarınca SATICI tarafından hazırlanan form

SATICI

:

Ticari amaçlarla tüketiciye mal sunan Tezmaksan Makine ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Sözleşme

:

SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi

Ürün veya Ürünler

:

www.tezmaksan.online.com üzerinden satın alınan ve alışverişe konu olan her türlü mal

Yönetmelik

:

27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Mesafeli Satışlar Yönetmeliği

 1. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; ALICI’nın, SATICI’ya ait www.tezmaksan.online.com’da üyelik sözleşmesini onaylayarak oluşturduğu üyelik ile elektronik ortamda siparişini verdiği Sözleşme’de bahsi geçen nitelikleri haiz Ürün’ün satın alınmasına yönelik ve yine Sözleşme’de satış fiyatı belirtilen Ürün’ün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

 1. ALICI'NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin ALICI tarafından www.tezmaksan.online.com’dan kabulü ile kurulmasından ve ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce www.tezmaksan.online.com’da yer alan açıklamalar ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan Ön Bilgilendirme Formu’nun ilgili kısımlarındaki tüm açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul ve beyan eder:

 1. Sözleşme konusu Ürün/ Ürünler’in temel nitelikleri;
 2. SATICI’nın unvanı, iletişim bilgileri, güncel tanıtıcı bilgileri, MERSİS numarası;
 3. Ürün/Ürünler’in tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi;
 4. Ödeme, teslimat, gönderim kısıtlamaları, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler;
 5. ALICI’nın www.tezmaksan.online.com’da dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detayları;
 6. Mahiyetine göre Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme’nin ALICI tarafından www.tezmaksan.online.com’da onaylanarak kurulmasından sonra ALICI'ya elektronik posta ile gönderilecek olması sebebiyle ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği;
 7. Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler;
 8. Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri;
 9. Cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, ALICI’nın cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi;
 10. SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI'ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI'nın bu hususlarda SATICI'ya verdiği izinler, ALICI'nın kanuni hakları, SATICI'nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri; ve
 11. Uyuşmazlık hallerinde ALICI'nın SATICI'ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

ALICI kendisi tarafından iletilen bilgilerin doğru olmaması veya eksik olması ya da zamanında iletilmemesi nedeniyle SATICI ya da üçüncü kişiler nezdinde doğacak her türlü zarar ve ziyandan kendisinin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 1. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı                       : Tezmaksan Makine ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Adresi                        : İsmet Paşa, Abdi İpekçi Cd. No:129, 34040 Bayrampaşa/İstanbul

Mersis No                  : 0842002469500011

Telefon                       : 0 (212) 674 60 10

Fax                             : 0 (212) 565 18 42

E-posta adresi           : bilgi@tezmaksan.com.tr

 1. ALICI VE TESLİMAT BİLGİLERİ

ALICI Adı/ Soyadı   :

ALICI Telefonu        :

ALICI E-posta          :

Teslimat Adresi        :

 1. FATURA BİLGİLERİ

Adı/ Soyadı/Ticari Unvanı  :

Vergi Dairesi                         :

Vergi Kimlik No                   :

Adres                                     :

Telefon                                  :

Faks                                       :

E-posta                                  :

Fatura, işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanması ve söz konusu onayın SATICI tarafından işleme alınmasını takiben ALICI adına düzenlenecek ve fatura bilgilerindeki e-posta adresine mail olarak gönderilecektir.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER VE BİLGİLERİ

8.1. Ürün veya Ürünler’in temel özellikleri (fiyatı, türü, marka/modeli, rengi, adedi) www.tezmaksan.online.com’da yer almaktadır.

8.2. Listelenen ve www.tezmaksan.online.com’da ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

8.3. Sözleşme konusu Ürün’ün tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki şekildedir:

Ürün Fiyatı:

Kargo Ücreti:

İndirim Tutarı:

Toplam Tutar:

8.4. SATICI tarafından yapılan indirimler, kuponlar, taşıma ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

 1. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI; Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin www.tezmaksan.online.com’da yer alan tüm bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir Ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” şeklinde yansıtılacaktır.

9.3. SATICI, Sözleşme konusu Ürün’ü eksiksiz, Sözleşme’ye konu siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak ilgili yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde teslim etmeyi, Ürün’ün teslimi sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4 Ürün, ALICI’nın Sözleşme’de belirtilen adresine teslim edilecektir. İşbu Sözleşme’ye konu siparişin SATICI’ya iletilmesi sonrasında adres değişimi gerçekleştirilemez. Sipariş teslim edilirken ALICI teslimat adresinde bulunmasa dahi sipariş ALICI’nın Sözleşme’de belirtilen adresine teslim edilebilir. Bu adreste teslimatın gerçekleştirilebileceği bir kişi bulunmaz ise, Ürün’ün geç teslim alınmasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan her türlü zarar ALICI’ya aittir. 

9.5. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu Ürün’ü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu Ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI, Sözleşme konusu Ürün bedelini 3 gün içerisinde SATICI’ya tekrar ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. SATICI, işbu Sözleşme’nin 15. Maddesinde belirtilen Mücbir Sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu Ürün’ü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu Ürün’ün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI, kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürün’ün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

9.9. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.10. ALICI’nın www.tezmaksan.online.com’da ilan edeceği zamanlarda sipariş edilebilecek ürün adetlerine kısıtlama getirilebilir. ALICI’nın Parkurda’da yapılan duyurularda belirtilen adetin üzerinde ürün sipariş etmesi halinde siparişler iptal edilebilecek ve yasal süresi içerisinde ürün bedelleri ALICI’ya iade edilecektir. ALICI işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerde SATICI’nın siparişi iptal etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.11. Ürünler’in www.tezmaksan.online.com’da yer alan içerik ve görsel öğelerin tüm telif hakları SATICI’ya ait olup, kullanılması, çoğaltılması, yayınlanması veya yeniden işlenmesi yasaktır.

 1. ÖZEL ŞARTLAR

10.1 SATICI, kendi takdirinde olmak üzere, www.tezmaksan.online.com’da ALICI’lar için çeşitli zamanlarda koşulları münhasıran SATICI tarafından belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar oluşturabilir ve oluşturduğu kampanya koşullarını değiştirebilir. Şu kadar ki, ALICI’nın satın aldığı Ürünleri kanuni yahut sözleşmesel (cayma hakkı vb.) sebeplerle iade etmesi halinde, SATICI tarafından düzenlenen kampanya koşulları iade tarihi itibariyle geçerli olmayabilecektir. Bu halde, kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilecek ve anılan miktar ALICI’ya yapılacak iade ödemesinden düşülecektir.

10.2. ALICI’nın aynı faturada birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olması halinde kampanyalar birleştirilmeyecek, ALICI yalnızca bir kampanyadan yararlanabilecektir. ALICI böyle bir durumda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3. Sistemde kaynaklanan hatalar sebebiyle Ürün’ün fiyatının yanlış gösterilmesi halinde SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta ve SATICI’nın işbu Sözleşme’yi derhal ve tazminatsız olarak feshetme hakkı bulunmaktadır. Bu durumda sipariş iptal edilir ve ALICI’nın ödediği bedelin iadesi gerçekleştirilir.

 1. CAYMA HAKKI

11.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair yazılı bildirimin bu süre içinde SATICI’ya yöneltmiş olması gerekmektedir.

11.2. Cayma hakkının kullanılması için Ürün’ün işbu Sözleşme’nin 12.madde başlığı altında düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Haller” hükümleri kapsamında olmaması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

 1. Teslim edilen Ürün’ün faturasının SATICI’ya gönderilmesi gerekmektedir. (İade edilmek istenen Ürün’ün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade edilecek Ürünler teslim alındıkları halleriyle, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları, garanti belgesi, kullanım kılavuzu ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 3. ALICI cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Ürün’ü SATICI'ya anlaşmalı kargo şirketiyle geri gönderir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan iadeye ilişkin kargo masrafı SATICI’ya aittir. Ayıplı Ürün söz konusu olması halinde de iadeye ilişkin kargo masrafı SATICI’ya aittir.
 4. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan Ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekildedir: ALICI Ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
 5. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa SATICI, ürünü iade almama hakkına sahiptir.
 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HALLER

Yönetmelik’in "cayma hakkının istisnaları" başlıklı 15. Madde hükümleri ve Taraflar arasında elektronik ortamda onaylanan Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin 11.madde hükümleri çerçevesinde cayma hakkı kullanılmak istenen Ürün kullanılmamış ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde,
 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda,
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallarda,
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların tesliminde,
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallarda,
 • Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine (her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) telefon kontör siparişleri) ilişkin sözleşmelerde,
 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerinde,
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlarda,
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesinde,
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen Ürünlerde, ve
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlerde.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

13.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, T.C. Kimlik numarası, kredi kartı bilgileri, sipariş bilgileri; sipariş almak, Ürün ve hizmetleri sunmak, Ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifasını gerçekleştirmek ve önceden onay verilmesi şartına bağlı olacak şekilde Ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılması için SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından kaydedilebilir, muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir ve sair suretler ile işlenebilir. ALICI, bu bağlamda kişisel verilerinin işlenebileceği konusunda işbu Sözleşme ve www.tezmaksan.online.com’da yer alan kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması politikası, kullanıcı aydınlatma metni ile bilgilendirilmiştir.

13.2. ALICI tarafından www.tezmaksan.online.com’a girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre güncel teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

13.3. ALICI, SATICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri işlenmesinin her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

 1. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir. ALICI, her koşulda borcundan dolayı veya kendi kusur ya da ihmalinden dolayı temerrüde düşmesi halinde, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı her türlü zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. MÜCBİR SEBEP

Sözleşme’nin onaylandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb. işbu Sözleşme kapsamında Mücbir Sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir Sebep uhdesinde gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir Sebep’in devamı esnasında Taraflar’ın edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır.

Mücbir Sebep’in 15 (onbeş) gün süreyle devam etmesi halinde, Taraflar’dan her biri, Sözleşme’yi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir. Bu noktada SATICI ve ALICI birbirlerinden herhangi bir talepte bulunamayacaklardır.

 1. GİZLİLİK

Taraflar, işbu Sözleşme’de belirtilen hizmetlerin ifası yahut bu hizmetlerden yararlanabilmek için öğrendiği birbirlerine ait gizli bilgileri gerek Sözleşme süresince gerek Sözleşme bittikten sonra ilgili mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamak, yasal zorunluluklar haricinde üçüncü kişilere açıklamamak, buna ilişkin gerekli tedbirleri almak ve işbu Sözleşme amacı dışında herhangi bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür.

 1. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

ALICI, bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtlarının (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) bağlayıcı, kesin ve münhasır delil oluşturacağını ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar, Sözleşme'nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda Kanun’un 68. maddesinin 1. Fıkrası uyarınca Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen belirtilen parasal sınırlar dahilinde ALICI ve SATICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerinin, bu sınırları aşan miktarda bir uyuşmazlık konusu olduğu durumlarda Tüketici Mahkemelerinin yetkili olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 1. YÜRÜRLÜK

19 (on dokuz) maddeden oluşan işbu Sözleşme www.tezmaksan.online.com üzerinden verilen siparişe ait ALICI tarafından yapılan ödemenin onay aldığı tarihte, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanarak akdedilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Alıcı’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep üzerine ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.

Tüm Hakları Saklıdır Tezmaksan - Tezmaksan Online Cnc Yedek Parça Sitesi © 2024. Sitemizde Dolar ve Euro kurlarının durumu anlık değişiklik göstermektedir. Garanti süresi ürün Tezmaksan personeli tarafından montaj yapılması durumunda 6 ay dır.